LIFE SIP AdaptEst projekt

Eesti Loodusmuuseum osaleb LIFE integreeritud projektis „Kliimamuutustega kohanemise tegevuste elluviimine Eestis“ (Implementation of national climate change adaptation activities in Estonia), LIFE21-IPC-EE-LIFE-SIP AdaptEst/101069566. Perioodil 01.01.2023-31.03.2032 elluviidava projekti kogueelarve on 18,8 miljonit eurot.

Partnerid

Projekti juhtpartneriks on Kliimaministeerium.

Projekti partnerid on Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur, Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Riigimetsa Majandamise Keskus, Eesti Loodusmuuseum, Eesti Geoloogiateenistus, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eestimaa Looduse Fond, Eesti Loodushoiu Keskus, Eesti Erametsaliit, Tartu Jahindusklubi, OÜ Ilvesmaa. 

Eesmärgid

Projekti peamine eesmärk on suurendada erinevate ökosüsteemide vastupanuvõimet muutuvas kliimas, parandada ühiskonna valmisolekut kliimamuutustega kohanemiseks (ilmaprognoosimudelite ja kliimastsenaariumide ajakohastamise kaudu) ning tagada sotsiaal-majanduslik positiivne mõju ressursside säästva kasutamise kaudu, kasutades selleks mitmeid häid tavasid, näidis- ja katseprojekte ning suutlikkuse suurendamise meetmeid.

Alameesmärgid:

  • Liikide, elupaikade ja maastike mitmekesisuse säilitamine.
  • Eesti jaoks jätkusuutlikkuse seisukohalt oluliste biomajanduse sektorite toetamine.
  • Majandussektori toetamine kohanemisprotsessis.
  • Valmistada ametiasutusi ja kodanikke ette kliimamuutustega kaasnevate ohtude ja võimalustega toimetulekuks.

Eesti Loodusmuuseumi roll projektis:

  • Loodusmuuseumi rolliks projektis on koostöös Keskkonnaagentuuriga luua näitus ohtlikest ilmastikunähtustest ja kliimamuutustest ning samal teemal suvelaagrite elluviimine.

Detailsema info leiab projekti kodulehelt LIFE SIP AdaptEst.

Kontaktisik Eesti Loodusmuuseumis:

  • direktori asetäitja keskkonnahariduse ja näituste alal Egle Hecht, @email.    

Euroopa Liidu sininest värvi lipp. Selle peal on ring kollast värvi tähtedest, ringi sees on ingliskeelene sõna Life. Kõrval on tekst: Kaasrahastanud Euroopa Liit