Ametlik info

Ametlik info

Eesti Loodusmuuseum on Kliimaministeeriumi hallatav riigiasutus. Loodusmuuseumi põhiülesanne on koguda, säilitada ja uurida elusa ning eluta looduse mitmekesisust, selle arengut nii ajas kui ruumis ning vahendada seda üldsusele teaduslikel, hariduslikel ning elamuslikel eesmärkidel.

Eesti Loodusmuuseumi juriidiline aadress on Lai 29a, Tallinn. 
Registrikood: 70003129

 

Dokumendid

Eesti Loodusmuuseumi põhimäärusega saab tutvuda Riigi Teataja portaalis >>> 

Vaata ka Eesti Loodusmuuseumi arengukava.

Dokumendiregistrit näeb ja teabenõude saab esitada siin>>>

 

Hanked

Andmed Eesti Loodusmuuseumi poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta on kättesaadavad riigihangete registrist >>>

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetatud projektid
Eesti Loodusmuuseumi projektid, mida on toetanud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, leiab KIK-i kodulehelt >>>

 

Privaatsuspoliitika

Eesti Loodusmuuseum töötleb Teie isikuandmeid juhul kui Te kandideerite meile tööle, saadate meile teabenõude, registreerite ennast meie poolt korraldatavale üritusele või tellite meilt sündmuse korraldamise teenuse.

Eesti Loodusmuuseumi kodulehe külastajate andmeid, sh tagasiside ankeetide täitmisi, töötleme me ainult statistika tegemiseks isikustamata kujul. Telefonikõnesid me ei salvesta. Eraisikutega peetavad kirjavahetusi me samuti ei salvesta.

Tellitud (tasuliste) teenustega, sh haridusprogrammide, ekskursioonide, lastelaagrite, ruumide rendi, sünnipäevaprogrammide, jõulupidude jms, seoses kasutame meile esitatud andmeid vaid antud üritusega seotult ning ei jaga neid kolmandate isikutega. Avalike ürituste raames kogutud andmeid, sh eelregistreerimise ja piletite eelmüügiga seotud andmeid, kasutame samuti üksnes konkreetse üritusega seotud personaalteavitusteks, peale ürituse toimumist andmed kustutakse.

Ametikohtade täitmise konkursse korraldab Eesti Loodusmuuseumi direktor ja viib läbi Kliimaministeeriumi personaliosakonna spetsialist. Avaliku konkursi korraldamisest teatatakse loodusmuuseumi veebilehel ning vastavates portaalides. Loodusmuuseum jätab endale õiguse loobuda väljakuulutatud konkursist või muuta juba väljakuulutatud konkursi tingimusi. Sellisel juhul teavitame kandidaate meile esitatud kontaktandmete kaudu.

Värbamisprotsessis läbivad kandidaadid kaks või kolm vooru, olenevalt ametikohast: dokumendivoor, kirjaliku proovitöö voor ning vestlusvoor. Vastavalt vajadusele kaasatakse kandidaatide hindamisse loodusmuuseumi töötajaid.

Värbamisprotsessis võib loodusmuuseum kandidaadi kohta koguda täiendavat teavet avalikest allikatest, saadud teabega on kandidaadil õigus tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.

Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et loodusmuuseum nende poole teabe saamiseks pöördub.

Ametikohale asumise ettepaneku teeme kandidaadile, kelle haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad enim antud ametikoha tööülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele. Kui sobivaid kandidaate on rohkem kui üks, võib nendest koostada paremusjärjestuse.

Konkursil osalenutele teatame konkursi tulemustest esimesel võimalusel.

Konkursi jooksul saadud dokumente säilitame järgmistel eesmärkidel:

  • paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks;
  • kandideerinu nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.

Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida Eesti Loodusmuuseum on Teie kohta kogunud: andmete ja dokumentide väljastamine toimub teabenõude esitamisel.