Muuseumitunnid koolidele

Loodusmuuseum on spetsiaalselt välja töötanud õppekava järgivad loodushariduslikud tunnid, mis teevad koolitunni läbiviimise muuseumis lihtsaks ja huvitavaks.

Kõikidele vanustele

UUS! Interaktiivne maastikumäng pargis

Nutikas maastikumäng ühendab endas liikumise ja nuputamise. Lastel tuleb nutitelefoni äpi abil pargis lahendada ülesandeid ja vastata loodusteemalistele küsimustele. Küsimused ja ülesanded on maastikul paigutatud erinevatesse virtuaalsetesse punktidesse ning avanevad nutiseadmes. Küsimused on välja töötatud ainetevahelist lõimumist arvestades.

Maastikumängul on kolm erinevat raskusastet: algkool, põhikool ja gümnaasium. Mängu tutvustab ja viib läbi muuseumitöötaja. Mäng toimub kas Tornide väljaku pargis (algklassid) või Toompargis (põhikool ja gümnaasium). Mängitakse väikestes gruppides (3-5 inimest) nutitelefoni või tahvelarvuti abil (laste enda seadmetel). Maastikumängule tulles kaasa võtta täislaetud akuga nutitelefon või tahvelarvuti, millel on asukoha määramise võimalus ja internetiühendus. Tund kestab 60 minutit.

Pargitund 

Tund algab loodusmuuseumist. Läheme Tornide väljaku parki, lõpetame Gustav Adolfi Gümnaasiumi juures. Õpime tundma tavalisemaid puid võra, lehtede, õite ja viljade järgi olenevalt aastaajast. Jälgime elu pargis. Töövahendid meie poolt. Kestvus 60 min.

Algklassidele

Kes olid dinosaurused?

Kes dinosaurused olid ja kus nad elasid? Mida nad sõid, kuidas oma lapsi kasvatasid ja omavahel läbi said? Kaua nad Maal elasid ja miks välja surid? Kas mõni nende järeltulijatest elab ka tänapäeval? Kas elu maakeral oli siis samasugune nagu praegu? Kõigile neile ja paljudele teistele küsimustele leiame vastused muuseumitunnis. Tund kestab 45 minutit. 

Eesti pisiimetajad

Uurime, kui suured on pisiimetajad ja millised pisiimetajad Eestis elavad. Lisaks saame teada, milliseid elupaiku nad eelistavad, millest toituvad ning milline on nende pesaelu. Tutvume ka väikeste loomade põneva kuid ohtliku eluga ja nende rolliga ökosüsteemis. Tund kestab 45 minutit. 

Elu areng Maal

Tunnis vaatleme, millised suured muutused on Maa pika ajaloo jooksul toimunud ja kuidas meie seda teame. Muuseumi Eesti geoloogia saalis uurime kivistisi ja räägime taime- ning loomariigi arengust Kambriumist tänapäevani välja. Tund kestab 45 minutit. 

Metsloomade aasta

Tutvustame lähemalt, millised loomad ja linnud elavad Eesti metsades. Läheneme loomadele läbi kolme erineva aastaaja (sügis, talv, kevad). Põhirõhk on imetajate ja lindude kohastumistel. Soovi korral käsitleme ka teisi loomarühmi.  Lisaks näitusel olevatele metsaelanikele uurime lähemalt ja katsume ehtsaid loomatopiseid ja sarvi. Lapsed saavad hea ettekujutuse, kus metsloomad elavad, mida söövad  ja kui suured on nad tegelikkuses.

  • Sügis looduses - kuidas loomad valmistuvad talveks? Räägime lähemalt lindude rändest, loomade rasva- ja toiduvarude kogumisest ning muidugi ka talveunest. Tund kestab 45 min.
  • Mida teevad metsloomad talvel? Uurime, kuidas loomad kaitsevad ennast külma eest, kuhu nad varjuvad? Mida talvel söövad? Juttu tuleb ka talveunest ja taliuinakust. Vaatame lähemalt metsloomade jälgi ja püüame ära arvata, kellele need kuuluvad. Tund kestab 45 min.
  • Kevad loomariigis. Uurime, millised muutused toimuvad looduses kevadel. Kuulame linnulaulu ja proovime arvata kellega tegu. Räägime, miks linnud laulavad. Juttu tuleb ka loomalastest, lisaks õpime tundma kevadlilli. Tund kestab 45 min.
  • Loomade aastaring - uurime, milline näeb välja erinevate loomade (karu, siil, põder, jänes jt. Soovi korral on võimalik valida ise loomi!) aasta. Lapsed saavad teada, kus nad erinevatel aastaaegadel elavad, mida teevad ja söövad. Tund kestab 45 min.

Soovi korral töölehed.

Tutvumine mikroskoobitööga 

Sobib alates teisest, kolmandast klassist. 12 mikroskoopi (töö toimub paarides). Uurime erinevaid pabereid, mille käigus harjutame ka mikroskoobi käsitsemist. Valmistame ise preparaadi sibulast (rakk) ja kartulist (tärkliseterad), värvimine joodilahusega. Tund kestab 45 min. Tööleht igale lapsele.

Putukad

Tutvume Eestis elavate putukatega ning räägime putukatest üldiselt - millised nad välja näevad, kus ja kuidas elavad ning mida söövad, kuidas nad ennast kaitsevad. Samuti tuleb juttu nende aasta- ja eluringist ning kasust või kahjust inimesele. Otsime putukaid meie püsiekspositsioonist ja vaatame muuseumi putukakollektsioone. Uurime mõnda neist ka mikroskoobi all.

III klass

Seente mitmekesisus ja nende osa looduses

Kui öelda sõna seen, siis ilmub silme ette uhke puravik või kärbseseen – ikka keegi selline, kel on jalg ja kübar. Tegelikult on seente maailm palju mitmekülgsem. Tund kestab 45 min. Tööleht igale lapsele.

Liik. Kooslused. Toiduahelad. Toiduvõrgustik.

Tund on koostatud metsa- ja niidukoosluste näitel. Sobib kordamiseks. Arendab vaatlus- ja kirjeldamisoskust. Tunni lõpus õpitu kinnistamiseks töö rühmades (9 rühma), ülesannete leht igale rühmale. Uurime erinevaid kooslusi: kes seal elavad, kuidas nad on üksteisega seotud, koostame toiduahela. Kestvus u 60 min.

II kooliaste

Iseseisev ülesanne geoloogia püsiekspositsioonis QR-koodidega

Isiklikus nutitelefonis või tahvelarvutis lahendamiseks mõeldud interaktiivsed ülesanded, mille vastused on leitavad geoloogia püsiekspositsioonist. Õpilased peavad leidma ruumi peidetud 6 QR-koodi.

Iga kood avab uue ülesande, milleks on ristsõna, sõnasegadik, maa siseehitus jne. Ülesannete lahendamiseks kulub ~45-50 min. 

IV klass

Meeled ja meeleelundid

Muuseumi uues avastuste ruumis on võimalik tutvuda meelte ja meeleelunditega. Avastuste ruumis on olemas animatsioonid, mis näitavad, kuidas näeme ja kuuleme ning maitset ja lõhna tajume. Kõiki neid meeli kasutades on võimalus piiluda loomade imelisse maailma, saades teada, et kõik ei näe ümbritsevat sama värviliselt nagu inimene. Samuti, et kõik ei tunnegi lõhna ninaga, vaid kuulda saab ka jalgadega või, et maitset võib tunda midagi katsudes. Saame teada, milleks meeli üldse vaja on ning mis siis juhtub, kui mõni neist korralikult ei tööta.

Mikroskoobitund: erinevate rakkude vaatlemine.

Valmistame preparaadi sibula kattekoest, uurime taimset rakku. Seejärel vaatame ainurakseid nii valmispreparaatidelt kui ka heinaleotisest: amööbi, viburlooma, kinglooma. Töövahendid meie poolt, igale lapsele tööleht. Mikroskoope on 12, mis eeldab paaristööd. Tund kestab 45-60 min.

V ja VI klass

Sood

Sood on olnud inimestele tähtsad ajast aega. Tutvume Eesti soode tekkeloo, arengu ja muutustega. Saame ülevaate loomastikust ja taimestikust ning nende omavahelistest seostest. Lisaks käsitleme ka inimese mõju soodele ja soode kaitset. Tund kestab umbes 45 min.

VI klass

Muld. Elu mullas

(Sobib ka V klassile)

Saame aimu mulla tekkest, tutvume aineringega. Vaatame muldade läbilõikeid metsakooslustes ja taimestikku erinevatel muldadel. Muld on ka elupaik. Millised kohastumised on loomadel eluks mullas? Mulla koostist uurime luubiga ja bionokulaarmikroskoobiga. Töövahendid meie poolt, igale lapsele tööleht. Tund kestab 60 min.

Eesti elukooslused

Püsiekspositsiooni põhjal tutvume kooslustega: tingimused, taimed, loomad (selgrootud ja selgroogsed), toiduahelad. Töövahendid meie poolt, igale lapsele tööleht. Metsad. Tund kestab 45-60 min. Tööleht igale lapsele.

Praktilise töö tund: kivimid ja maavarad

Tore, kui on võimalik ise kivimeid uurida! Abiks on tööjuhend ja mikroskoop, samuti klassikaaslased - töö toimub kümnes rühmas. Õpime vaatlema ja seeläbi ka märkama kivimite ja maavarade erinevusi, mõistatame, millest need koosneda võiksid ja kes on peidus kivistises. Töövahendid muuseumi poolt, igale lapsele tööleht. Tund kestab ~60 min. 

III kooliaste

Iseseisev ülesanne geoloogia püsiekspositsioonis QR-koodidega

isiklikus nutitelefonis või tahvelarvutis lahendamiseks mõeldud interaktiivsed ülesanded, mille vastused on leitavad geoloogia püsiekspositsioonist. Õpilased peavad leidma ruumi peidetud 7 QR-koodi.

Iga kood avab uue ülesande, milleks on ristsõna, sõnasegadik, maa siseehitus jne. Ülesannete lahendamiseks kulub ~45-50 min

„Eesti maa lugu" ehk aluspõhja geoloogiline ehitus

Tutvustame Eesti ala kivimilist ehitust, sealhulgas sette-, tard- ja moondekivimeid. Selgitame, kuidas orienteeruda sellises mõisterägastikus nagu aluspõhi, aluskord, pinnakate ja pealiskord. Lisaks vaatame üle Eesti ala kui osa Ida-Euroopa lauskmaast, kunagisest Baltika ürgmandrist, mis on viimase 600 miljoni aastaga triivinud lõunapooluselt oma tänapäevasele asukohale, ning püüame vastata küsimusele "Kuhu edasi?". Loeme üle ka Eesti peamised maavarad ning vaatame, kust ja kuidas neid otsima peaks.

Kivimite ja mineraalide maailm

Tunni alguses tuletame lühidalt meelde, kuidas kivimid on tekkinud ning mis on kivim ja mis mineraal. Seejärel järgnevad kaks põnevat praktilist ülesannet. Esmalt saab juhendi järgi uurida kivimeid ja mineraale, näiteks graniiti, gneissi, lubjakivi, erinevaid liivakivisid, marmorit, põlevkivi jms. Ülesande juures on abiks soolhape ja stereomikroskoop. Seejärel on võimalus jälgida keedusoola ja vaskvitrioli kristallide tekkimist mikroskoobis. Loodusmuuseumi õppeklassis on 13 stereomikroskoopi, mis eeldab tunnis paaristööd. Tund kestab 60 min. 

VII Klass

Mikroskoobitund

NB! Selle tunni tellimiseks palume teatada umbes 2 nädalat ette, kuna kasutame elusat materjali, mida on tarvis selleks puhuks kasvatada. Õpime ja harjutame preparaadi valmistamist sibula kattekoest ja tärkliseteradest kartulis. Uurime algloomi püsipreparaatidelt ja heinaleotisest. Töövahendid ja materjal muuseumi poolt, igale lapsele tööleht. Mikroskoope on 12, mis eeldab paaristööd. Tund kestab 60 min.

VIII klass

Mikroskoobitund: taimsed rakud ja koed

Kattekude, õhulõhed, plastiidid (kromo- ja kloroplastid). Lehiksambla või tähtsambla leht. Õpilased valmistavad preparaate ise. Töövahendid ja materjal muuseumi poolt, igale lapsele tööleht. Mikroskoope on 12, mis eeldab paaristööd. Tund kestab 60 min.

Mikroskoobitund: seened ja samblikud

Osa preparaatidest on valmispreparaadid, osa valmistavad õpilased ise. Vaatame pärmseent, nutt- ja pintselhallikut ja põdrasamblikku. Töövahendid ja materjal muuseumi poolt, igale lapsele tööleht. Mikroskoope on 12, mis eeldab paaristööd. Tund kestab 60 min.

Praktilise töö tund: sammal ja samblik

Terve tunni saavad õpilased ise uurida samblaid ja samblikke: valmistada sambla lehest preparaate, teha “samblikujahu” ja tuvastada, et samblik koosneb tõesti seeneniidist ja vetikatest, proovida samblikel vahet teha värvusreaktsiooniga. Abiks on mikroskoobid. Tunni lõpuks saab selgeks, et sammal ja samblik on täiesti erinevad organismid ja sammal erineb ka kõrgematest taimedest.

Töövahendid ja materjal muusemi poolt, igale lapsele tööleht.  Mikroskoope on 12, mis eeldab paaristööd. Tund kestab ~60 min. 

Selgrootutest Eestis: limused ja lülijalgsed

Tunnis tutvuvad õpilased näitvahendite abil 4 erineva selgrootute rühmaga: limused, putukad, vähid ja ämblikulaadsed. Praktiliste vaatluste käigus võrdlevad õpilased nende rühmade iseloomulikke välistunnuseid, saavad teadmisi nende  selgrootute eluviisi, ehituse ja kohastumiste kohta, uurivad nende osa ökosüsteemis ja kaitseküsimusi. Õpilased omandavad teadmisi ka nende mitmekesisusest Eestis. Tunni kestvus ~60 min. 

IX klass

Isad ja pojad

Muuseumitund tutvustab isade ja poegade ehk isaste ja järeltulijate vahelisi suhteid Eesti looduses, lähemalt käsitleme isaduse teemat. Näiteks, mida saab järglane isalt kaasa vaimselt, füüsiliselt või geneetiliselt ja kuidas see kõik toimub. Mida tähendab isaks olemine loomariigis ja kas üldse on alati selge, kes ja kuidas on isaks saanud. Tund kestab umbes 45 min.

Mikroskoobitund

Loomsed rakud ja koed. Valmispreparaadid põhilistest kudede rühmadest: side-, lihas-, närvi- ja kattekoest. Töövahendid ja materjal muuseumi poolt, igale lapsele tööleht. Mikroskoope on 12, mis eeldab paaristööd. Tund kestab 60 min.

IV kooliaste

Iseseisev grupiülesanne „Ajatelg“

Tegemist on 10-12. klassi õpilastele suunatud loomingulise grupitööga. Optimaalne grupi suurus 4 liiget. Ülesandeks on luua mõõtkavas ajatelg vahenditest, mis on aknalauale valmis pandud. See tähendab, et tuleb leida moodus, kuidas paigutada ühele teljele sündmused, mis leidsid aset näiteks mõni miljon või miljard aastat tagasi. Ajateljele peab kandma 10 etteantud sündmust Maa ja Eesti ala geoloogilisest ajaloost. Lisaks peab iga grupp leidma 10 sündmust Loodusmuuseumi geoloogia püsiekspositsioonist. Kokku peaks ajateljele saama 20 sündmust. Täpsema juhendi saavad rühmad tunni alguses. Tunni kestvus ~60 min. 

Paleobioloogia ja -ökoloogia

Meie settekivimid on harukordselt kivististerikkad. Arutame miks see nii on, uurime, mis üldse on kivistised ja kuidas nad tekivad, ning vaatame üle, millised ürgelukad on Eesti alal laiunud ürgmeres elanud. Lisaks selgitame välja selle, kes kus elas ning kes keda sõi. Püüame tõmmata paralleele tänapäeva elustikuga.

Mikroskoobitund: taimsed ja loomsed rakud ning koed

Tunnis õpime ning tuletame meelde preparaatide valmistamist ja kasutame ka valmispreparaate. Nendelt uurime loomseid kudesid: lihas-, luu- ja sidekude. Kattekoe ja plastiidide vaatlemiseks valmistavad õpilased taimsest materjalist preparaadid ise. Tutvume ka algloomadega püsipreparaatidelt ja heinaleotisest. Töövahendid ja materjal muuseumi poolt, igale lapsele tööleht. Mikroskoope on 12, mis eeldab paaristööd. Tund kestab 60 min.

 

Hinnad lasteaia- ja koolilastele 

  • lasteaialapsed ja 1. klassi õpilased - 2€ lapselt (grupis kuni 25 inimest, õppekeeleks eesti, vene või inglise keel)
  • kooliõpilased alates 2. klassist - 4,5€ lapselt (grupis kuni 25 inimest, õppekeeleks eesti, vene või inglise keel)

Kooligruppidele kuni kaks saatjat tasuta, lasteaiagruppidele kuni kolm saatjat tasuta.

Gruppidel palume eelnevalt registreeruda telefonil 641 1740 või e-posti teel tiiu.liimets[ät]loodusmuuseum.ee.

NB! Erikokkuleppel võimalik tellida ekskursioone ka väljaspool tööaega.

Eriprogramm! Koera ABC

Õpilased õpivad tunnis koeraga turvaliselt suhtlema, saavad teada, kuidas tuleb koera eest hoolitseda ning kuidas koeraga turvaliselt mängida. Muuseumiprogrammis selgub, mille poolest koerad sarnanevad metsloomadega. Praktilises osas saavad osalejad koertega läbi teha põnevaid harjutusi (ükshaaval ja koerajuhi juhtimisel). Lisaks eriprogrammile viib muuseumi pedagoog soovi korral läbi ka väikese tuuri muuseumis. Koeraprogrammi juhib Eesti Kennelliidu atesteeritud koerte koolitaja Kati Ernits ja samojeedi koer (Sandy või Fjodor).

Kestvus 60 min, läbiviimise aeg esmaspäeval ajavahemikus kell 09.00-17.00. Registreeruda saab telefonil 641 1740 või e-posti teel tiiu.liimets[ät]loodusmuuseum.ee.

Hind: 90 EUR (grupi suurus kuni 25 last koos saatjatega)

NB! Palume veenduda, et osalejatel ei oleks koera karvade suhtes allergilised.

Et olla kursis meie tegemistega, liitu uudiskirjaga!